بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک

معرفی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری طرح مشترک:

در این طرح بیمه ایی با داشتن تمام مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری ، دو نفر بدون پرداخت حق بیمه اضافی، می توانند از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری استفاده نمایند.برای اولین بار به همت یک شرکت بیمه ایی در تاریخ آذر ماه سال ۱۳۸۷ در ایران اجرا شده است.

‌‌‌

مزایای طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری مشترک

این طرح بیمه ایی علاوه بر دارا بودن تمامی مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری رجوع به طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری شامل مزایای زیر نیز می باشد:

-با پرداخت یک حق بیمه دو نفر از مزایای بیمه نامه استفاده می نمایند.

-در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان تا سقف ۲۵ برابر مبلغ حق بیمه پرداختی به عنوان سرمایه فوت به صورت مجزا به استفاده گنندگان که با نظر همان بیمه شده انتخاب گردیده است پرداخت می گردد.

– هر یک از دو نفر بیمه شدگان می توانند به صورت مجزا  پوشش سرمایه فوت به علت حادثه و بیماریهای خاص تحت پوشش بیمه نامه با پرداخت حق بیمه جزئی بابت هر پوشش بهره مند گردند.

-هر کدام از بیمه شدگان می تواند استفاده کنندگان بیمه نامه را خود انتخاب نماید.

مزیت خاص: در صورتی که بیمه شده اول دارای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه (ازکارافتادگی)باشد در صورت فوت ایشان یا از کارافتادگی کامل و دایم وی، بیمه شده دوم تا پایان مدت قرارداد معاف از پرداخت حق بیمه می گردد و شرکت بیمه به جای وی حق بیمه های بیمه نامه فوق را تا پایان مدت قرارداد پرداخت می نماید.

نکته: شما می توانید در کنار طرح بیمه عمر مشترک، از طرح های بیمه عمر ،طرح خودپرداخت یا طرح انفرادی و طرح مستمری نیز استفاده نمایید.

نکته: شما می توانید برای بهره گیری از خدمات بیمه درمان، به صفحه بیمه درمان تکمیلی مراجعه نمایید.