ماموریتها وچشم انداز

 

چشم انداز

To be the company of choice for our customers, associates , and policyholders

شرکتی پیشرو به عنوان انتخابی مطمئن و مورد اعتماد برای مشتریان ، بیمه گزاران و شرکت های بیمه

 

 

 

 

 

مأموریت Mission

To provide peace of mind to our customers through sound insurance and exceptional service

به ارمغان آوردن آرامش خاطر به مشتریان از طریق ارائه بیمه ای مطمئن با پوشش و خدمات استثنایی